Centrum drzwi RUMIA

ul. Grunwaldzka 117
84-230 Rumia
tel./fax 58 771 21 75

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 9:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 15:00
Drzwi Gdynia

Zadaj pytanie, poproś o wycenę... chętnie pomożemy!

Musisz wypełnić wszystkie pola!'; } elseif($antyspam==$antyspam_poprawne){ $adres = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT mail FROM users WHERE login='Admin'")); require("_SkyCMS/Class/PHPMailer.class.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->SetLanguage( 'pl', '_SkyCMS/Class/PHPMailerPlugin/language/' ); // $mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP // $mail->SMTPSecure = 'ssl'; // $mail->Host = "poczta.o2.pl"; // specify main and backup server // $mail->Port = 587; // specify main and backup server // $mail->SMTPAuth = true; // turn on SMTP authentication // $mail->Username = ""; // SMTP username // $mail->Password = ""; // SMTP password $mail->PluginDir = "_SkyCMS/Class/PHPMailerPlugin/"; $mail->From = 'kontakt@centrumdrzwi.com.pl'; $mail->FromName = $kto; //nagłówek From if($odpowiedz) $mail->AddReplyTo($email, $imie); //$mail->SMTPDebug = true; $mail->Subject = "Wiadomość ze strony www.centrumdrzwi.com.pl"; // w zmienn± $text_body wpisujemy tre¶ć maila $altbody = "Temat: ".$temat; $altbody.= "\nNadawca: ".$kto; $altbody.= "\nKontakt: ".$kontakt; $altbody.= "\n\n".$tresc; $altbody.= "\n\n-------------------------------------------------------------------------\nWiadomość ze strony www.centrumdrzwi.com.pl"; $body = "
Temat: ".$temat."
Nadawca: ".$kto."
Kontakt: ".$kontakt."
Wiadomość: ".nl2br($tresc)."

-------------------------------------------------------------------------
Wiadomość ze strony www.centrumdrzwi.com.pl"; $mail->AltBody = $altbody; $mail->Body = $body; // adresatów dodajemy poprzez metode 'AddAddress' $mail->AddAddress($adres['mail']); //$mail->AddAddress('jelonekna102@o2.pl'); $mail->Send()or die($mail->ErrorInfo); $msg = 'Wiadomość została wysłana!'; $kto = ""; $kontakt = ""; $temat = ""; $tresc = ""; }else { $msg = 'Niepoprawny wynik działania antyspamowego!'; $antyspam = ""; } if($msg) echo $msg.'

'; } ?>

Imię i nazwisko:

>

E-mail / Telefon:

>

Temat:

>

Treść wiadomości:

Proszę podać wynik:

'.$liczba[0].' dodać '.$liczba[1].' dodać '.$liczba[2].' = ';?>